1.1


 

1.2

1.3

(a)
 

(a.1)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

2.1

2.2

3.1


3.2 

 

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1


 

8.2

9.1

9.2 

9.3

10.1

10.2

.

10.3
 

.

10.4

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden betrekt de dienstverlening van Iconicx (Energie) Consultancy, waar Iconicx enkel optreed als intermediair tussen Opdrachtgever en samenwerkende Partners en i-Solar Solutions (afdeling van Iconicx Consultancy), functionerend alszijnde leverancier (official dealer) van Autarco Solar Systemen.
Algemene (leverings) voorwaarden van (gecontracteerde) samenwerkende Partners van Opdrachtnemer zijn sub-onderdeel van deze algemene voorwaarden waarmee Opdrachtgever zich tevens commiteert.
De volgende begrippen worden gebruikt in deze algemene voorwaarden met de onderstaande aangegeven betekenis en worden in verdere tekst met een hoofdletter aangegeven;
Opdrachtnemer: Iconicx (Energie) Consultancy, te Leeuwardenen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 72513144 en
AddSolar B.V. te Leeuwarden (betreffende installatie werkzaamheden van Autarco zonnepanelen welke geleverd is aan Opdrachtgever door Oprachtnemer als genoemd in artikel 1.3 lid a), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 71478981. 
Centraal Energie Loket: digitale omgeving waarin onafhankelijk vraag en aanbod gecentraliseert wordt, niet beperkt tot energieleveranciers, leveranciers van (duurzame) energieproducten, netbeheerders en meetdiensten etc.
Dienstverlening: Advies, maatwerk en verkoop van energie overenkomsten, producten en diensten, alsmede energie beheer en centralisering van de energiemarkt voor de (groot) zakelijke ondernemer en particulieren.

Partners: het bedrijf en/of instantie welke hun product en/of dienst beschikbaar stelt in het Centraal Energie Loket (CEL), welke ondersteunend onderdeel is van Opdrachtnemer haar dienstverlening.
Adviseur:  een door de Opdrachtnemer bevoegd en kundig persoon, waarmee tevens een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en/of haar samenwerkende Partners kan worden afgesloten.
Opdrachtgever: de koper die geïnteresseerd is een Overeenkomst van Opdrachtnemer, de partij die de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer tot het geven van advies, het aangaan, afnemen en/of beheren van (leverings)overeenkomsten, producten en/of diensten vanuit het Centraal Energie Loket (CEL) van Opdrachtnemer.
Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (en/of haar samenwerkende partners), elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst.
Volmacht: de Overenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtgever zijn/haar Energie Beheer uitbesteed aan Opdrachtnemer en haar bevoegd tot; Het afsluiten, verlengen en/of wijzigen van (leverings)overeenkomst(en) bij de (gecontracteerde) (energie)leverancier(s), het opvragen van (klant en verbruik) informatie en/of energie      (jaar) nota's bij de gecontracteerde (energie)leverancier(s), alsmede het onderhandelen met (energie) leveranciers en netbeheerders.

Artikel 2: De Offerte
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders in de offerte is vermeld.
Opdrachtnemer en haar samenwerkende Partners behouden het recht om nog niet geaccepteerde offertes te allen tijde in te trekken of te wijzigen.
Opdrachtgever heeft een bedenktermijn vanaf het moment dat de offerte of Overeenkomst is ondertekend conform de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en/of gecontracteerde samenwerkende Partner(s). 
Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelde zolang de voorraad strekt gedurende de geldigheidstermijn van  de offerte.

Artikel 3: De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever ondertekende offerte heeft ontvangen en geaccepteerd middels schriftelijke/digitale bevestiging. Of (b) wanneer Opdrachtgever een door Opdrachtnemer verstrekte Volmacht (digitaal) ondertekend heeft en opdracht geeft voor het aangaan van een  nieuwe Overeenkomst vanuit het Centraal Energie Loket (CEL).
Alle aannames die de Opdrachtgever doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van  Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies, noch afkoopsommen van (energie) leveranciers of door Opdrachtgever veroorzaakte dubbele (leverings)overeenkomsten. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting, netbeheerskosten of veranderde regelingen, zijn voor risico van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die de Opdrachtgever verstrekt en behartigt ten allen tijde de belangen van Opdrachtgever voor zover dit redelijker wijze mogelijk is.

Artikel 4: Dienstverlening en Rendementsgarantie
Dienstvelening van Opdrachtnemer zijn expliciet vermeldt op haar website http//www.iconicx.nl/.

Opdrachtnemer haar dienstverlening is 100% onafhankelijk en opereert als intermediair (Consultant) naar beste kunnen en inzien, met als doel de belangen van Opdrachtgever te prioriteren en de opdracht succesvol te realiseren.

Rendementsgarantie is gebaseerd op inzichtelijke gegevens, of op basis van het (laatst) bekende (verbruik), gegevens en voorwaarden, welke mogelijk na de overeengekomen looptijd komt te vervallen. Opdrachtnemer zal indien overeekomen de besparing voor zover mogelijk in stand houden middels het best mogelijke aanbod welke samenwerkende Partners beschikbaar stellen in het Centraal Energie Loket (CEL). Voor diensten welke ingekocht worden door Partners op een volatiele markt, zal bij producten in een volatiele markt marktconforme overeenkomsten worden gesloten. Tarieven kunnen bij verlenging en/of wijziging hoger worden indien de marktprijzen zijn gestegen.

Artikel 5: Afspraken

Opdrachtgever committeert zich in geval van een verstrekte Volmacht geen andere facilitaire afspraken, zoals geselecteerd door de Opdrachtnemer, te maken buiten Opdrachtnemer om.

Dubbele overeenkomsten van leveranciers of dienstverleners ontstaan uit dergelijke initiatieven vallen buiten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. De contractant zal bij de initiële overeenkomst zelf zorg dragen voor tijdige opzegging/beëndiging van overeenkomsten. Opdrachtnemer zal in geen geval boetes voorvloeiend uit nalatigheid van de contractant noch Opdrachtgever voor haar rekening nemen.

Artikel 6: Looptijd

De looptijd van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, hetzij gecontracteerde samenwerkende Partners van Opdrachtnemer, geschied tegen de looptijd en algemene voorwaarden als overeenkomen middels de getekende Overeenkomst.

De looptijd van de Overenkomst m.b.t. de dienstverlening van Opdrachtnemer geschied voor onbepaalde tijd en algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

De aankondiging van de beëindiging van Opdrachtnemer haar dienstverleninig waarvoor een Volmacht is verstrekt, dient door Opdrachtgever middels de deelnemer login (mijn iconicx) of middels elektronisch bericht aan consultancy@iconicx.nl te geschieden, na de eerste en oorspronkelijk overeengekomen looptijd tusen deelnemer en gecontracteerde samenwerkende partner van Opdrachtnemer en uiterlijk 6 maanden voor afloop van de opvolgende overeenkomst.

Indien deze opzegging niet tijdig geschied, zal de opvolgende overeenkomst tussen Opdrachtgever en gecontracteerde samenwerkende partner(s) van Opdrachtnemer door Opdrachtnemer worden verwerkt tegen het best mogelijke aanbod vanuit het Centraal Energie Loket (CEL), met een opvolgende gecontracteerde looptijd van één of drie jaar.

Artikel 7: Informatieplicht

De Opdrachtgever verplicht zich, indien nodig, tot het aanleveren van de originele overeenkomst en de laatste factuur. Opdrachtnemer zal deze informatie gebruiken om haar dienstverlening te inventariseren en ter opvolging (leverings) overeenkomsten te realiseren tegen het best mogelijke aanbod. Tevens zullen deze documenten worden ingevoerd in het contractmanagement systeem.

Alle documenten en overeenkomsten zoals gesloten door Opdrachtnemer en geleverd aan  Opdrachtnemer, zullen inzichtelijk zijn voor de Opdrachtgever middels de deelnemer login. De informatie blijft eigendom van de Opdrachtgever en deze kan op elk moment besluiten geen gebruik meer te maken van de online omgeving.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor nalatigheid van haar Opdrachtgever, haar samenwerkende Partners, leveranciers en/of Adviseur(s). In geval van Autarco Solar Systemen is de Fabrikant aansprakelijk voor product garanties onder de algemene voorwaarden van de fabrikant, waarbij Opdrachtnemer vertantwoordelijk is voor het aannemen/bemiddelen en (indien van toepassing) uitvoeren van product garanties tussen Opdrachtgever en de fabrikant. Opdrachtnemer (partner), als genoemd in artikel 1.3 lid a1 is vertantwoordelijk voor de installatie van de Autarco Solar Systemen waarbij de algemene installatie- en garantievoorwaarden betreffende de installatie van genoemde partner van toepassing zijn. Opdrachtnemer als genoemd in artikel 1.3 a is derhalve niet aansprakelijk voor (in)gebreke, schade, nalatigheid van derde partijen, ookal vloeien deze voort uit dezelfde rechtsverhouding (overeenkomst).
Opdrachtgever bevestigd bevoegd te zijn om overeenkomsten te sluiten voor de afnemers, onderneming(en), de deelnemende locaties en aansluitingen. Opdrachtnemer handelt in het vertrouwen dat Partners, leveranciers, Adviseur(s) en Opdrachtgevers de correcte informatie verstrekken en naar waarheid communiceren.

Artikel 9: Vergoedingen

Diensten van Opdrachtnemer zijn kosteloos voor Opdrachtgever, tenzij dit vooraf schriftelijk, digitaal en/of op andere wijze aan Opdrachtgever is vermeldt.

Dienstverlening van Opdrachtnemer ten aanzien van de Energiebelasting-Check geschied op basis van no cure no pay, waar de vergoeding van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 25% betreft van het terug te vorderen bedrag. Indien Opdrachtgever een (digitaal) ondertekende Volmacht heeft verstrekt waamee Opdrachtgever zijn/haar Energie Beheer uitbesteed aan Opdrachtnemer (Consultancy), betreft de vergoeding 15% van het terug te vorderen bedrag.
De door Opdrachtgever ingediende bestellingen bij Opdrachtnemer (artikel 1.3 lid a) t.a.v. Autarco Solar Systemen geschieden volgens de vergoeding en betalingsvoorwaarden als genoemd in de offerte.

Indien er sprake is van een vergoeding en deze niet tijdig wordt voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht na 2 gemiste betalingsperioden de dienstverlening te beëindigen en per herinnering €15,- plus wettelijke rente verhoging in rekening te brengen. Indien Opdrachtnemer geen reactie krijgt op de herinneringen en aanmaningen zullen na 3 aanmaningen de vorderingen worden overgedragen aan een incassopartner.

Artikel 10: Slotbepaling en Deponering

De rechtsrelatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt door het Nederlands recht beheerst.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen, tenzij schriftelijk en/of digital door Opdrachtnemer bevestigd, geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten. Typefouten, wijzigingen, volledigheid en intrepretatie van deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden waar Opdrachtnemer(s) derhalve geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2018 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
 

 

Algemene voorwaarden

ICONICX

Iconicx Consultancy
Kvk 72513144

Web www.iconicx.nl

Mail info@iconicx.nl

Tel +31 (0) 58 250 4 910

SOCIAL
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

© 2018 Iconicx Consultancy

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now